Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir.

Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverktøy bygd for digitale plattformar, ikkje papir.

LEDIG STILLING SOM SELJAR

Vi søkjer fleire ambisiøse og engasjerte seljarar til vår nye salsavdeling i Norse Feedback, for å møte den aukande etterspurnaden.

Seljarane skal vere med på å byggje opp Norse Feedback til å verte ein leiande leverandør av kartleggings- og analyseverktøy til både spesialist- og primærhelsetenesta. Stillinga omfattar oppsøkande sal til nye kundar, relasjonsbygging, samt oppfølging og utvikling av etablerte kundar.

Stillinga rapporterar direkte til salssjef.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Oppsøkande sal
 • Byggje langvarige og sterke kunderelasjonar
 • Sørge for at salsprosessar vert gjennomførde med ein bevisst strategi og høg kvalitet

Se mer

 • Planlegging og gjennomføring av marknadsaktivitetar som kongressar, salsdemonstrasjonar, kurs/opplæring og utarbeiding av marknadsmateriell
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Vere ein inkubator for gode kundeopplevingar og ansvarleg for å etterleve Norse Feedback sin høge standard for leveranse og oppfølging

Se mindre

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring frå sal
 • Grunnleggjande økonomisk kunnskap og god IT-kompetanse
 • Kjennskap til helsesektoren.

Personlege eigenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • Engasjert, målretta og oppteken av å skape resultat
 • Evne til å byggje og vedlikehalde relasjonar

Se mer

 • Utadvendt, kontaktskapande og samarbeidsinnstilt
 • Svært god skriftleg og muntleg framstillingsevne

Se mindre

Om arbeidsgjevaren

Norse Feedback er eit verktøy for psykiatrien, som er utvikla for å måle og monitorere klinisk utfall, kommunisere betre med pasientane, samt hjelpe behandlarar med å betre behandlingskvaliteten over tid. Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir. Gjennom skybasert teknologi er systemet tilgjengeleg på alle flater, og er utvikla til å kunne nytte moglegheitene som finnast innan dagens datateknologi. Systemet er dynamisk og tilpassar seg den enkelte pasient sine behov. Basert på svara som pasienten gjev, blir rapporteringsskjemaet skreddarsydd for vidare utfylling.

Kven er vi?

Vårt team består av akademiske forskarar, praktiserande klinikarar, teknologi- og implementeringsspesialistar. Målet vårt er å tilby Norse Feedback til nye partnarar, og saman identifisere områder med behov for forbetring eller nyutvikling.

Vi tilbyr:

Ein spanande moglegheit til å byggje opp Norse Feedback si salsavdeling og satsing innan primær- og spesialisthelsetenesta, samt styrke Norse Feedback sin eksisterande posisjon i helsemarknaden. Norse Feedback er i sterk vekst, og med gode karrieremoglegheiter.

I tillegg til:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bonusordning
 • Nye kontor i kontorfellesskapet Peak Sunnfjord